“Subacute normobaric oxygen and hyperbaric oxygen therapy in drowning, reversal of brain volume loss: a case report” by Paul G Harch and Edward F Fogarty in Medical Gas Research. Published online June 30 2017

doi:10.4103/2045-9912.208521

Przypadek odwrócenia utraty objętości mózgu u dwuletniej tonącej ofiary nieodpowiadającej na wszystkie bodźce, leczonej tlenem i ciśnieniową terapią tlenową.

“Była w wodzie przez 15 minut, zanim została odkryta. Doświadczyła zatrzymania akcji serca. Jej matka natychmiast rozpoczęła resuscytację, Eden nie była w stanie odzyskać funkcji życiowych przez 2 godziny. Ostatecznie została “wskrzeszona” przez lekarzy w Washington Regional Medical Center w Fayetteville, Arkansas.”

Dwuletnia dziewczynka doświadczyła zatrzymania akcji serca po wypadku utonięcia w zimnej wodzie w basenie. Po reanimacji w Szpitalu Dziecięcym w Arkansas rezonans ujawnił głębokie uszkodzenie istoty szarej i zanik mózgu z utratą istoty szarej i białej. Nie miała mowy, chodu ani reakcji na polecenia.
Pięćdziesiąt pięć dni po utonięciu rozpoczęto krótkotrwałe leczenie tlenem (przy ciśnieniu 1000hPA) przez 45 minut dwa razy dziennie. Dziewczynka stała się bardziej czujna, obudzona. Jej tempo poprawy neurologicznej wzrosło czego dowodem był śmiech, zwiększony ruch ramion, rąk, chwytanie lewą ręką, częściowe karmienie doustne, śledzenie wzrokiem i krótkie sekwencje słowne (poziom mowy przed wypadkiem, ale ze zmniejszonym słownictwem).
78 dni po utonięciu dr Harch zaczął ją leczyć tlenoterapią w komorze z ciśnieniem 1300 hPA i 24% tlenu, 45 minut dziennie, pięć dni w tygodniu przez 40 sesji.

Na początku każdej sesji dziewczynka wykazywała widoczną i / lub udokumentowaną badaniem fizykalnym poprawę neurologiczną. Po 10 sesjach matka pacjentki zgłosiła, że jej córka była „prawie normalna”, z wyjątkiem ogólnej motoryki (rozpoczęto fizykoterapię). Po 39 sesjach dziewczynka była w stanie chodzić przy asyście, poziom mowy był większy niż przed utonięciem, wykazywała prawie normalną funkcję motoryczną, normalne funkcje poznawcze, nastąpiła poprawa prawie wszystkich nieprawidłowości w badaniu neurologicznym,nastąpiło odstawienie wszystkich leków. Poprawę chodu udokumentowano natychmiast po powrocie do domu. Rezonans magnetyczny po 27 dniach od sesji w komorze przy ciśnieniu 1300hPa, 40 i 162 dni po utonięciu wykazał niewielkie uszkodzenie resztkowe i prawie całkowite odwrócenie zaniku kory i istoty białej.
Synergia zwiększonej ilości tlenu i podwyższonego ciśnienia w środowisku bogatym w hormony w rosnącym mózgu dziecka jest spójna z synergią hormonów wzrostu i tlenu spowodowaną przez indukowaną tlenem aktywację genów, które zmniejszają stany zapalne i wspierają przeżycie komórek.

 

Hyperbaric oxygen as an adjunct to acute revascularization of the brain.
Kapp JP
Surgical Neurology, 01 Dec 1979, 12(6):457-461

Terapia tlenowa w podwyższonym ciśnieniu może być ważnym dodatkiem do chirurgicznego leczenia niedrożności dużych tętnic mózgowych w ciągu pierwszych kilku godzin po wystąpieniu deficytu neurologicznego. U obu pacjentów, jednego z zatorem prawej prawej tętnicy mózgowej i jednego z chirurgicznym zamknięciem lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej, przywrócono krążenie w obszarze niedokrwiennym ponad osiem godzin po zamknięciu. U pacjenta z zatorem tętnicy środkowej mózgu hemiplegia ustąpiła po sześciominutowej ekspozycji na tlen hiperbaryczny. Pacjenta z niedrożnością tętnicy szyjnej wewnętrznej rewaskularyzowano przez zespolenie powierzchownej tętnicy skroniowej o średnicy mniejszej niż 1 mm z odgałęzieniem środkowej tętnicy mózgowej. Jej hemiplegia i afazja ustąpiły szybko i jednocześnie z okresową ekspozycją na tlen hiperbaryczny w ciągu pierwszych dziewięciu dni po operacji. Angiogramy pooperacyjne wykazały drożność w obu przypadkach.

 

Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial
Daniel A Rossignol, Lanier W Rossignol, Scott Smith, Cindy Schneider, Sally Logerquist, Anju Usman, Jim Neubrander, Eric M Madren, Gregg Hintz, Barry Grushkin & Elizabeth A Mumper

62 dzieci z autyzmem rekrutowanych z 6 ośrodków w wieku 2–7 lat losowo przydzielono do 40 godzinnych zabiegów hiperbarycznych w atmosferze 1300hPa i 24% tlenu.
Dzieci z autyzmem, które otrzymywały leczenie hiperbaryczne przy ciśnieniu 1,3 atm i 24% tlenu przez 40 godzinnych sesji, miały znaczną poprawę ogólnego funkcjonowania, wrażliwego języka, interakcji społecznych, kontaktu wzrokowego i świadomości sensorycznej / poznawczej w porównaniu z dziećmi, które otrzymywały powietrze pod niewielkim ciśnieniem (1030hPa).

.

 

Hyperbaric oxygen therapy and cerebral ischemia: neuroprotective mechanisms
Gerald A. Matchett,Robert D. Martin &John H. Zhang
Pages 114-121 | Published online: 19 Jul 2013

Liczne badania wykazały ochronny wpływ tlenoterapii hiperbarycznej (>1000hPA) w eksperymentalnym niedokrwiennym uszkodzeniu mózgu oraz zidentyfikowano wiele fizjologicznych i molekularnych mechanizmów neuroprotekcji związanej z tlenoterapią hiperbaryczną (>1000hPA). Hiperbaryczna terapia tlenowa (>1000hPA) jest związana z poprawą natlenienia mózgu, zmniejszonym rozpadem bariery krew-mózg, zmniejszonym stanem zapalnym, zmniejszonym obrzękiem mózgu, zmniejszonym ciśnieniem śródczaszkowym, zmniejszonym obciążeniem oksydacyjnym, zmniejszonym zaburzeniem metabolicznym, zmniejszoną apoptotyczną śmiercią komórek i zwiększoną regeneracją nerwów.

 

Cerebral energy metabolism in patients with brain lesions at normo- and hyperbaric oxygen pressures
K. H. Holbach, A. Caroli & H. Wassmann
Journal of Neurology volume 217, pages17–30(1977)

Zmierzono różnice tętniczo-żylne mózgu (AVD) dla tlenu, glukozy, mleczanu, pirogronianu i ciśnienia krwi oraz wartości pH. Obliczono bilans mózgowego metabolizmu glukozy. Wyniki wykazały, że uszkodzony mózg nie tolerował narażenia na ciśnienie tlenu 2.0 ATA (2000hPA) przez 10 do 15 minut, ale narażenie na 1.5 ATA (1500hPA) przez 35–40 minut było tolerowane i miało pozytywny wpływ na glukozę lub metabolizm energii mózgu, a także przebieg kliniczny. Podczas oddychania powietrzem wyraźnie wzrosła glikoliza mózgowa, co wskazuje na niedostateczne dostarczanie tlenu do mózgu. Zmiana oddychania z powietrza na tlen spowodowała wyraźne zahamowanie glikolizy mózgowej, co wskazywało na lepsze natlenienie mózgu i produkcję energii oraz dowiodło „efektu Pasteura” regulującego metabolizm glukozy w uszkodzonym mózgu u człowieka. Przy wdechowym ciśnieniu tlenu 1,5 ATA mieliśmy prawie zrównoważony mózgowy metabolizm glukozy, co wskazuje na odpowiednie natlenienie mózgu i tworzenie energii.

 

Combined Hyperbaric, Normobaric Oxygen Therapy helps severe TBI
Hennepin County Medical Center, University of Minnesota, and Minneapolis Medical Research Foundation in Minneapolis was published online by the Journal of Neurosurgery.

Grupa interwencyjna składająca się z 20 pacjentów otrzymała tlenoterapię hiperbaryczną, a następnie standardową opiekę tlenem normobarycznym, otrzymując połączone leczenie HBO2 / NBH w komorze ciśnieniowej. Czysty tlen dostarczano przy 1500hPA (terapia tlenem hiperbarycznym [HBO2]) przez 60 minut, po czym następowały dodatkowe godziny dostarczania czystego tlenu pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. Połączone leczenie odbywało się co 24 godziny przez trzy dni.

Zdaniem autorów badania grupa pacjentów, którzy otrzymali łączone leczenie HBO2 / NBH, wypadła ogólnie lepiej niż grupa pacjentów otrzymujących standardową opiekę. Zauważają, że w porównaniu między dwiema grupami, połączone leczenie HBO2 / NBH zmniejszyło śmiertelność i poprawiło wskaźnik korzystnych wyników (mierzonych za pomocą Skali Wyników Glasgow w sześć miesięcy po leczeniu) poprawiło markery metabolizmu oksydacyjnego mózgu w obszarach mózgu, który był stosunkowo nieuszkodzony.

 

Effect of hyperbaric oxygen therapy on chronic neurocognitive deficits of post-traumatic brain injury patients: retrospective analysis.
Hadanny A1,2,3,4, Abbott S2, Suzin G2, Bechor Y2, Efrati S2,4,5,6.

Przeprowadzono retrospektywną analizę 154 pacjentów cierpiących na przewlekłe uszkodzenie neurokognitywne z powodu TBI (Traumatyczny Uraz Mózgu), którzy zostali poddani komputerowej ocenie poznawczej przed leczeniem HBOT i po HBOT.
W największej opublikowanej grupie pacjentów cierpiących na przewlekłe deficyty po TBI wszystkich ciężkości, HBOT wiązał się ze znaczną poprawą funkcji poznawczych. Poprawy kliniczne były dobrze skorelowane ze zwiększoną aktywnością w odpowiednich obszarach mózgu.

 

Hyperbaric oxygen therapy for Alzheimer’s dementia with positron emission tomography imaging: a case report.

58-letniej kobiecie zdiagnozowano demencję Alzheimera (AD), która gwałtownie postępowała w ciągu 8 miesięcy przed rozpoczęciem hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT). Pozytronowa tomografia emisyjna fluorometoksyglukozy (FDG) wykazała globalne i typowe deficyty metaboliczne w chorobie Alzheimera (tylne obszary wodno-skroniowo-ciemieniowe i obszary obręczy). 8-tygodniowy cykl HBOT odwrócił symptomatyczny spadek stanu pacjenta. Powtórzenie obrazowania PET wykazało odpowiedni 6,5–38% wzrost metabolizmu mózgu w skali regionalnej i globalnej, w tym wzrost metabolizmu w typowych obszarach diagnostycznych AD mózgu. Kontynuacja HBOT w połączeniu ze standardową farmakoterapią utrzymywała objawowy poziom funkcji pacjenta przez kolejne 22 miesiące. Jest to pierwszy opisany przypadek jednoczesnej objawowej indukowanej przez HBOT objawowej i udokumentowanej poprawy metabolizmu mózgu w chorobie Alzheimera i sugeruje wpływ na globalną patologię w chorobie Alzheimera.ciii